วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทักษะชีวิต (Life Skills)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดพื้นฐาน
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สรุป องค์ประกอบทักษะชีวิต (Life Skills) จากการศึกษาดังกล่าว
ผู้เขียนได้สังเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
เน้นทักษะพื้นฐาน องค์ประกอบทักษะชีวิต ได้แก่
1. ทักษะความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Skills)
2. ทักษะในการสื่อสารและรู้ทิศทางของตนเอง (Communication and Self-Direction Skills)
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือร่วมใจ (Interpersonal and Collaborative Skills)

อ้างอิง:หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น